សេវាកម្មរបស់ Seatel

ហាង Seatel Shop៖ មានផ្តល់សេវាកម្មគ្រប់ផ្នែករបស់ Seatel ។ បច្ចុប្បន្នបានបើកដំណើរការហាង Seatel Shop បានចំនួន 31 ហាងគ្របដណ្តប់លើរាជធានីភ្នំពេញ និង 239ខេត្ត។


Seatel Spots៖ មានលក់ទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុន Seatel, MIFI ស៊ីមកាត និងកាតបញ្ចូលទឹកប្រាក់ ។ បច្ចុប្បន្នមានភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុន Seatel ចំនួន 1០០០ ហាងដែលគ្របដណ្តប់លើគ្រប់ខេត្តក្រុង និងភូមិ ឃុំនានា ។


ភ្នាក់ងារបញ្ចូលទឹកប្រាក់៖ គ្រប់បណ្តាភ្នាក់ងារ Wing  TrueMoney លីហ៊ួរវេរលុយ Asia Cash Express ម៉ាស៊ីនPayGo   ម៉ាស៊ីន Acleda ATM សុទ្ធតែមានផ្តល់នូវលេខកូដសម្រាប់បញ្ចូលទឹកប្រាក់ និងមានលក់កាតបញ្ចូលទឹកប្រាក់របស់ក្រុមហ៊ុន Seatel


សេវាកម្មបញ្ចូលទឹកប្រាក់onlineSeashop App Wing App TrueMoney App PayGo Wallet App Sabay App សុទ្ធតែគាំទ្រជាមួយនឹងការបញ្ចូលទឹកប្រាក់online របស់ក្រុមហ៊ុន Seatel


ទាញយកនិងដំឡើងកម្មវិធី Seashop App និងប្រើប្រាស់កម្មវិធីM-Pay នោះនឹងអាចធ្វើការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ឳ្យលេខទូរស័ព្ទខ្លួនឯង និងលេខទូរស័ព្ទអ្នកដទៃបានដោយចំណេញបាន3%