អាជីវកម្មក្រុមហ៊ុន

Seatelឆ្ពោះទៅរកការផ្តល់សេវាកម្មគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដល់ក្រុមអតិថិជន ការធ្វើឲ្យទៅជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន  និងដោះស្រាយរាល់បញ្ហាទូរគមនាគមន៍ បំពេញតម្រូវការការវិវត្តន៍ទៅជាព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់សហគ្រាស និងអតិថិជនគ្រប់ជាន់ថ្នាក់។

     

v ឆ្ពោះទៅរកការផ្តល់សេវាកម្មទិន្នន័យបណ្តាញពិសេស ក៏ដូចជាម៉ាស៊ីនទិន្នន័យមេសម្រាប់ក្រុមអតិថិជនទូទាំងប្រទេស ផ្នែកខាងហិរញ្ញវត្ថុ ពន្ធដារ សិប្បកម្មឧស្សាហ៍កម្ម ។ល។

vឆ្ពោះទៅរកការផ្តល់សេវាកម្មការិយាល័យចល័តOA ប្រអប់សារសហគ្រាស Video conference ទៅដល់ក្រុមអតិថិជនដែលជាស្ថាប័នរដ្ឋ រោងចក្រ ក្រុមហ៊ុន។ល។

v ឆ្ពោះទៅរកការផ្តល់សេវាកម្មតភ្ជាប់បណ្តាញពិសេស ទូរសព្ទលើតុ សម្រាប់អតិថិជនលក្ខណៈជាផ្ទះសំណាក់សណ្ឋាគារ។

v  ឆ្ពោះទៅរកការផ្តល់សេវាកម្មភ្ជាប់GPSរថយន្តសម្រាប់អតិថិជនខាងគមនាគមន៍ ដឹកជញ្ជូន។ល។

v  ផ្គត់ផ្គង់APPអប់រំដល់អតិថិជនក្នុងវិស័យអប់រំ។

 

Seatel មានក្រុមអ្នកជំនាញ ផ្តល់សេវាកម្មក្រោយការលក់២៤ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ ដើម្បីធានាបានដំណើរការការវិវត្តន៍ទៅជាព័ត៌មានវិទ្យានៃក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអ្នកដំណើរការដោយរលូន។