វិធីសាស្ត្រនៃការបញ្ចូលទឹកប្រាក់

[KH]Top-Up.jpg

Collection File-04.png 1. ការបញ្ចូលជាទឹកប្រាក់តាមកាត

 ទីតាំងសម្រាប់ទិញ៖

  • គ្រប់ទីតាំង Seatel Shop ទូទាំងប្រទេស  និងភ្នាក់ងារ Seatel Spots

  • ភ្នាក់ងារ Wing ទូទាំងប្រទេស

  • ភ្នាក់ងារ TrueMoney ទូទាំងប្រទេស

 វិធីសាស្រ្តទី១៖ ហៅទៅកាន់ dail-1.png លទ្ធផលនៃការបញ្ចូលទឹកប្រាក់នឹងឆ្លើយតបតាមរយៈសារខ្លី ។ឧទាហរណ៍៖ លេខកូដកាត12345678.png នោះត្រូវហៅទៅកាន់ dail.png

វិធីសាស្ត្រទី២៖ ហៅទៅកាន់ 1801 ដើម្បីស្តាប់តាមការណែនាំជាសំលេងក្នុងការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ ឬចូលទៅកាន់កម្មវិធូ Seashop ដើម្បីវាយបញ្ចូលលេខកូដកាតក្នុងទំព័របញ្ចូលទឹកប្រាក់ 

លោកអ្នកក៏អាចទិញនូវលេខកូដកាតបញ្ចូលទឹកប្រាក់តាមរយៈធនាគារ Acleda ATM Acleda Unity Acleda online bank លីហួរ វេរលុយ Asia Cash Express Pay&Go Kiosks Pay&Go Wallet App និង ABA mobile bank app។

分隔线.png

Collection File-05.png 2. ការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ជាសាច់ប្រាក់

 ទីតាំងបញ្ចូលទឹកប្រាក់

លោកអ្នកអាចបញ្ចូលទឹកប្រាក់ជាសាច់ប្រាក់តាមរយៈទីតាំងខាងលើ ដោយមិនត្រូវការលេខកូដកាត ។ Pay&Go Kiosks គឺធ្វើការដោយខ្លួនឯង ដែលអាចធ្វើការបញ្ចូលទឹកប្រាក់បានយ៉ាងងាយស្រួលតាមរយៈការណែនាំ ។

分隔线.png

Collection File-07.png 3. ការបញ្ចូលទឹកប្រាក់តាមអនឡាញ

 កម្មវិធីបញ្ចូលទឹកប្រាក់៖    

  • កម្មវិធី Seashop (គាំទ្រជាមួយ M-Pay, Wing-Pay, Alipay, និង Union-Pay,បញ្ចូលទឹកប្រាក់តាមរយៈM-Payអាចទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ3%)

  • កម្មវិធី Pay&Go Wallet

  • កម្មវិធី Wing

  • កម្មវិធី TrueMoney

  • កម្មវិធី Sabay Wallet

ចុះឈ្មោះធ្វើជាសមាជិកកម្មវិធីខាងលើ លោកអ្នកអាចធ្វើការបញ្ចូលទឹកប្រាក់តាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទបាន ដោយមិនត្រូវការលេខកូដកាត និងមានភាពងាយស្រួលឆាប់រហ័ស ។

*សមាជិកគណនី Wing អាចប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដែលមានភ្ជាប់គណនី Wing រួចហៅទៅកាន់ *989# ដើម្បីធ្វើការបញ្ចូលទឹកប្រាក់តាមការណែនាំ ។  សមាជិកគណនីធនាគារ Phillip Bank、Bank for Investment and Development of Cambodia (BIDC) 、Sacombank អាចទៅកាន់សាខាធនាគារដើម្បីបើកសេវាកម្មបញ្ចូលទឹកប្រាក់តាមទូរស័ព្ទ បន្ទាប់មកប្រើប្រាស់សារ SMS ដើម្បីបញ្ចូលទឹកប្រាក់ឱ្យទូរស័ព្ទផ្ទាល់ខ្លួន និងអ្នកដទៃ ។ បញ្ចូលទឹកប្រាក់សម្រាប់ទូរស័ព្ទផ្ទាល់ខ្លួន៖ ចុច “Topup ចំនួនទឹកប្រាក់ លេខកូដកាត” ផ្ញើរទៅកាន់ 2222(ឧទាហរណ៍ Topup 1 XXXXXX)។ សម្រាប់ទូរស័ព្ទអ្នកដទៃ៖ ចុច “Topup ចំនួនទឹកប្រាក់ លេខទូរស័ព្ទ លេខកូដកាត” ផ្ញើរទៅកាន់ 2222 (ឧទាហរណ៍៖ Topup 1 0189123456 XXXXXX)

分隔线.png

ស្វែងយល់ពីអាជីវកម្ម និងប្រឹក្សាយោបល់

ពិនិត្យមើលសមតុល្យទឹកប្រាក់៖ ហៅទៅកាន់ 1800*11*dail.png ឬចូលទៅកាន់Seashopដើម្បីត្រួតពិនិត្យពីព័ត៌មានរបស់គណនីយ៉ាងងាយស្រួល ឬប្រតិបត្តិការការងារផ្សេងៗ ។

លេខទូរស័ព្ទHotline៖ 1800 / 0189800800

 

**ការណែនាំ៖ ចំពោះការកែប្រែវិធីសាស្រ្តបង់ប្រាក់ ឬទីតាំង យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្តល់ដំណឹងជូនឱ្យបានទាន់ពេល ។