ការណែនាំពីការធ្វើប្រតិបត្តិការនានា

SEATEL សូមធ្វើការណែនាំពីUSSD ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ ពិនិត្យមើល និងធ្វើប្រតិបត្តិការផ្សេងៗគ្រប់ប្រភេទ ។

 

ការណែនាំពី USSD (តាមរយៈការហៅទូរស័ព្ទផ្ទាល់) ៖

សេវាកម្ម

មុខងារ

លេខកូដ

បញ្ចូលទឹកប្រាក់

បញ្ចូលទឹកប្រាក់សម្រាប់លេខផ្ទាល់ខ្លួន

1801*លេខកូដកាត*

ការត្រួតពិនិត្យសមតុល្យ

សមតុល្យហៅទូរស័ព្ទ

1800*11*

កញ្ចប់សេវាកម្ម     និងការប្រើប្រាស់ផ្សេងៗ

1800*14*

ពិនិត្យមើលលេខទូរស័ព្ទខ្លួនឯង

1800*16*

ការភ្ជាប់/ផ្លាស់ប្តូរ   (គម្រោងឥតកំណត់)

$4សម្រាប់30ថ្ងៃ

1800*364*

$1សម្រាប់7ថ្ងៃ

1800*371*

ការភ្ជាប់/ផ្លាស់ប្តូរ(គម្រោងមានកំណត់   និងFreedom Plan)

គម្រោង1ដុល្លារនៃកញ្ចប់សេវាកម្ម30ថ្ងៃ

1800*361*

គម្រោង2ដុល្លារនៃកញ្ចប់សេវាកម្ម30ថ្ងៃ

1800*362*

គម្រោង3ដុល្លារនៃកញ្ចប់សេវាកម្ម30ថ្ងៃ

1800*363*

គម្រោង Freedom Plan

1800*360*

 គម្រោងឥតកំណត់បន្ថែម

ការបញ្ជាទិញនៃFreedom   Plan និងកញ្ចប់គម្រោងកំណត់

$0.25សម្រាប់1ថ្ងៃ

1800*311*

រាត្រីឥតកំណត់(30ថ្ងៃ)

1800*34*

រាត្រីឥតកំណត់(ម្តង)

1800*33*

ការបញ្ជាទិញនៃកញ្ចប់សេរី

សេវាកម្មហៅក្នុងប្រព័ន្ធដោយសេរី(ភ្ជាប់)

1800*321*

សេវាកម្មហៅក្នុងប្រព័ន្ធដោយសេរី(ផ្តាច់)

1800*323*

ទិន្នន័យអ៊ិនធឺណិត

ភ្ជាប់ទិន្នន័យ

1800*51*xx*
 
XXទំហំទឹកប្រាក់ឧ. 01តំណាង $1

ឆែកសមតុល្យទិន្នន័យ

1800*52*

ផ្ទេរទិន្នន័យ

1800*53*n*លេខទូរស័ព្ទអ្នកទទួល*
 
n ជាតួលេខ,ចំនួនទិន្នន័យនៃការផ្ទេរគិតជា n*10MB

ការណែនាំពីការធ្វើប្រតិបត្តិការនានា  

ការឆែកមើលការណែនាំគ្រប់ប្រភេទ

1800*1800*

*ការណែនាំផ្សេងៗនឹងផ្តល់ជូនឆាប់ៗនេះ សូមរង់ចាំទាំងអស់គ្នា ។

  

*ការណែនាំ៖ 

ចំពោះប្រតិបតិ្តការផ្សេងៗសូមណែនាំឳ្យទាញយក និងប្រើប្រាស់កម្មវិធី SeaShop app ដែលមានភាពងាយស្រួល និងមិនចាំបាច់ចងចាំនូវការណែនាំ ។

សូមចុចLinkដើម្បីទាញយក៖ http://app.seatelgroup.com/dl/shop/